Sprzedaż udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Przy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, obowiązkiem Zarządu jest sporządzenie nowej księgi udziałów, gdzie uwzględniona powinna być zmiana właścicieli udziałów, a po każdym wpisaniu zmiany powinnością rejestrową zarządu spółki jest złożenie sądowi rejestrowemu nowej listy wspólników o oznaczonej ustawowo treści.

Informację o takim zdarzeniu Zarząd przekazuje do właściwego Sądu. Wpis w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego danych wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, dotyczy jednak tylko wspólników posiadających samodzielnie lub łącznie z innymi co najmniej 10% kapitału zakładowego (art. 38 pkt 8 lit. c ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym).

W postępowaniu takim sąd rejestrowy może żądać przedstawienia umowy, na podstawie której nastąpiło przeniesienie w tej spółce udziału lub jego części (art. 180 Kodeksu spółek handlowych). Przedstawienie samej księgi udziałów przez Zarząd spółki (art. 188 par. 3 Kodeksu spółek handlowych) może więc nie wystarczyć. Sąd Najwyższy uznał, że Sąd uprawniony jest do żądania przedstawienia umowy, na podstawie której nastąpiło przeniesienie udziału w spółce z o.o. lub jego części w ramach prowadzonego postępowania o wpis w rejestrze przedsiębiorców danych wspólników spółki z o.o.

Pamiętać więc należy, że treść umowy o przeniesienie udziałów może trafić do akt rejestrowych w sądzie, które dostępne są dla każdego, kto tylko wyrazi zainteresowanie.

aut. Michał Trowski