Jak odwołać się od aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste.

Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste wiąże się z obowiązkiem wnoszenia opłat rocznyvh (art. 71 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego bez wezwania, z góry za dany rok.

Za nieruchomości oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalność sportową, opłatę oblicza się w wysokości 1 % ceny nieruchomości.

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego podlega aktualizacji. Z czego chętnie korzystają właściciele – Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Powodem aktualizacji i podwyżki opłat jest zwiększona wartość gruntu, która wykazywana jest w formie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Podwyżka następuje w formie decyzji administracyjnej. Po otrzymaniu decyzji, użytkownik wieczysty ma 30 dni na złożenie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie musi być poparte argumentami i należy w nim zawrzeć uzasadnienie swojego stanowiska.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze oprze się na przedstawionym przez właściciela operacie. Użytkownik może jednak przedstawić swój własny operat. Do czasu rozstrzygnięcia wnosi się opłatę w dotychczasowej wysokości.

Trzeba być przygotowanym, że sprawę rozstrzygnie Sąd powszechny. W razie niepomyślnego rozstrzygnięcia sprawy przed kolegium, w ciągu 14 dni sprawę można skierować do Sądu powszechnego, który rozstrzyga sprawę praktycznie od początku. W takim przypadku orzeczenie Kolegium traci moc. Sąd powszechny w toku postępowania powinien zlecić sporządzenie własnego operatu. W takim przypadku jego treść zadecyduje o wysokości aktualizacji oraz przyszłych, ponoszonych przez użytkownika, opłatach.