SPÓŁKA CELOWA I APORT ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA.

 

Po dłuższej przerwie postanowiłem podzielić się kilkoma nowymi przemyślniami na moim blogu trowski.pl. Planuję pisać więcej i chcę być w tym postanowieniu bardziej konsekwentny. We wpisie poruszam problem spółek celowych oraz aportu.

 

W celu ograniczenia ryzyka gospodarczego oraz dodatkowych korzyści podatkowych, ciekawym rozwiązaniem jest powołanie lub zakup spółek celowych.

Realizując inwestycje o dużym stopniu ryzyka warto rozważyć taką drogę. Nabywając lub zakładając nowy podmiot w ściśle sprecyzowanym celu gospodarczym, ograniczamy ryzyko gospodarcze, prawne oraz transakcyjne. W przypadku nieudanych przedsięwzięć, ewentualne długi nie obciążą pozostałych składników majątkowych.

Spółka celowa najczęściej przyjmie formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, chociaż warta rozważenia jest też spółka akcyjna.

W jaki sposób wyposażyć nowy podmiot w środki finansowe i organizacyjne?

Co do zasady można to zrobić w sposób następujący:

- pokryć wkład w kapitale zakładowym za pomocą aportu,

- pokryć wkład w kapitale zakładowym środkami pieniężnymi,

- pobrać dopłaty od wspólników,

- udzielić spółce pożyczkę.

Wszystkie powyższe sposoby dofinansowania, ich plusy i minusy, także te podatkowe, omówię w następnych wpisach, w dniu dzisiejszym zasygnalizuję tylko problematykę aportu.

Jeżeli chcesz, drogi Czytelniku, przenieść cały/cześć obecnie prowadzonego biznesu do spółki nowej, najlepiej zrobić to w formie sprzedaży lub aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Kroki takie mogą zwiększyć komfort bezpieczeństwa prawnego oraz być korzystne podatkowo.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 55 (1) Kodeksu cywilnego

Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:
1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
5) koncesje, licencje i zezwolenia;
6) patenty i inne prawa własności przemysłowej;
7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
8) tajemnice przedsiębiorstwa;
9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Innymi słowy - zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest struktura przeznaczona do osiągania określonego celu gospodarczego, która może funkcjonować samodzielnie mimo odłączenia go od struktury większej.

Zasady wnoszenia aportów do spółki

Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej jest korzystny, bo nautralny podatkowo. Operacja ta nie wywoła konieczności zapłaty podatku dochodowego.

Istotną informacją jest również fakt, że zgodnie z przepisami ustawy Ustawa o VAT, jej przepisów nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W konsekwencji transakcje te nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Przy dokonywaniu aportu w postaci zorganizowanej część przedsiębiorstwa pamiętać należy:

- o odpowiednim ustaleniu wartości początkowej składników majątku – środków trwałych, wartości materialne i prawne, czy inne składniki majątku
- o tym, że nabycie pokrytych aportem udziałów jest neutralne podatkowo dla spółki oraz dla wnoszącego aport
- aport przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyłączony jest z opodatkowania VAT

Problematykę aportu rozwijać będę w następnym wpisie.