UWAGA PRACODAWCY – FUNDAMENTALNE ZMIANY W PRAWIE PRACY

 

 

Od lutego 2016 roku w życie wchodzą fundamentalne zmiany w prawie pracy. Najważniejsze z nich dotyczą ograniczenia możliwości zawierania umów na czas nieokreślony oraz zrównania okresów wypowiedzeń umów na czas określony i umów na czas nieokreślony.

 

UMOWY NA CZAS OKREŚLONY

 

Ograniczony zostanie okres możliwego zatrudnienia w formie umowy na czas określony do maksymalnie 33 miesięcy. Pozostanie jednak ograniczenie, co do zawierania maksymalnie 3 umów terminowych z jednym pracodawcą. 33-miesięczny okres nie ma jednak charakteru absolutnego, nie znajdzie bowiem zastosowania w kilku wskazanych w Kodeksie pracy przypadkach. Podobnie, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, które usprawiedliwiają takie odstępstwo. W takiej jednak sytuacji trzeba będzie powiadomić okręgowego inspektora pracy. Do maksymalnego okresu zatrudnienia nie będzie się wliczał się czas trwania umowy na okres próbny.

 

ZMIANA KATALOGU UMÓW O PRACĘ

 

Po zmianach nie będzie można zawierać umów na czas wykonywania określonej pracy. Zmieni się więc katalog umów. W chwili obecnej regulujący to zagadnienie przepis art. 25 Kodeksu pracy ma poniższą formę:

 

§ 1.Umowę o pracę zawiera się na czas nie określony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.

§ 2. Każda z umów, o których mowa w § 1, może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy

 

Po zmianach uzyska on brzmienie następujące:

 

§ 1. Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony.

§ 2. Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.

§ 3. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe:

1) jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;

2) po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny

 

OKRESY WYPOWIEDZENIA

 

Zrównano także okresy wypowiedzeń umów na czas określony i na czas nieokreślony. Jeżeli staż wyniesie mniej niż 6 miesięcy, wypowiedzenie będzie trwało 2 tygodnie. Okres wypowiedzenia ma być dłuższy w przypadku większego stażu pracy, tj. dla zatrudnienia dłuższego niż 1/2 roku, a krótszego niż 3 lata, okres wypowiedzenie wyniesie miesiąc, a w przypadku zatrudnienia dłuższego niż 3 lata, okres wypowiedzenia będzie równy 3 miesiącom.

 

Przytoczone wyżej postanowienia nie wyczerpują oczywiście wszystkich meandrów czekających nas zmian. Nowelizacja jest bowiem aktem bardzo obszernym. Stanowi ona wyraz zmieniającej się filozofii, która przyświeca regulacjom prawa pracy. Kwestia ta będzie jeszcze przedmiotem dalszych komentarzy.