Wzory umów i dokumentów do pobrania

 

W niedługim czasie do zakładki dodane zostaną inne przydatne wzory dokumentów - umów i pism.

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYPOWIEDZENIU UMOWY NAJMU


………………………………

(najemca)

.………………………………….

(wynajmujący)

 

OŚWIADCZENIE O WYPOWIEDZENIU UMOWY NAJMU

 

Niniejszym wypowiadam umowęnajmu zawartą dnia […................], której przedmiotem był lokal użytkowy

położony w […..............]przy ulicy […..............] ze skutkiem ze skutkiem od dnia […..............]. Jednocześnie

informuję, że okres wypowiedzenia wynosi […..............] i upłynie dnia […..............].

        Wynajmujący           Najemca

.…………………….…..      ...…………………….