Zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o. Informacje praktyczne.

 

Nadszedł okres zwyczajnych zgromadzeń wspólników w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, czyli w zdecydowanej większości przypadków w terminie do końca czerwca.

 

Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;

2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,

3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

 

Udzielanie absolutoriu dotyczy wszystkich osób, które były członkami zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki z o.o. w okresie, którego dotyczy zgromadzenie.

 

UWAGA

 

Członkowie zarządu, rady nadzorczej, czy komisji rewizyjnej, którzy pełnili swoje funkcje w okresie, którego dotyczy zgromadzenie, mają prawo w nim uczestniczyć, zapoznawać się z dokumentami i przedkładać do nich opinie. Żądanie tego dotyczące powinno być jednak przedstawione najpóźniej na tydzień przed zgromadzeniem.

 

MIEJSCE

 

Zgromadzenia wspólników odbywają się w siedzibie spółki, jeżeli umowa spółki nie wskazuje innego miejsca na terenie Polski. Zgromadzenie może się odbyć również w innym miejscu na terenie Polski, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.

 

ZWOŁYWANIE ZGROMADZENIA

 

Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub umowa spółki nie stanowią inaczej, zgromadzenie wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów.

 

Zarząd jest obowiązany prowadzić księgę udziałów, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika, a także wszelkie zmiany dotyczące osób wspólników i przysługujących im udziałów.

 

Wpisane do księgi udziałów osoby zarząd spółki powinien zawiadomić o zgromadzeniu za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

 

W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.