Zwołanie zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nieuchronnie zbliża się okres zwyczajnych zgromadzeń wspólników w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. To czas ważnych podsumowań. Podczas obrad wspólników ujawnić się mogą różnice zdań lub interesów. W skrajnych przypadkach różnice skutkować mogą próbami sądowego podważenia podjętych uchwał. Dlatego właśnie aspekty proceduralne związane z prowadzeniem i organizacją zgromadzeń są niezwykle istotne. Na co więc należy zwrócić uwagę w pierwszm rzędzie? Na to pytanie będę starał się odpowiadać w tym oraz kolejnych wpisach.

Spółka jawna w Kodeksie spółek handlowych.

Bardzo popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka jawna. Warto nakreślić w kilku zdaniach formalne wymogi jej funkcjonowania.

Pierwsza informacja, którą powinienen przyswoić sobie przyszły wspólnik, zawiera się w stwierdzeniu, że umowa spółki jawnej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności

Zapis windykacyjny

Od marca 2011 do polskiego prawa wprowadzono możliwość rozporządzania wyszczególnionymi składnikami majątku na rzecz konkretnych, wskazanych w testamencie osób.

W poprzednim stanie prawnym, sporządzając testament można było jedynie wskazywać spadkobierców za pomocą procentowego udziału w całości majątku.

W chwili obecnej, za pomocą zapisu testamanetowego możliwe jest więc takie rozrządzenie, mocą którego spadkodawca postanawia, że oznaczona osoba (zapisobiorca) nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy).

Powstał projekt nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Minsterstwo Sprawiedliwości opracowało projekt zmian w Kodeksie spółek handlowych. Najważniejszą z nich ma być zastosowanie nowej struktury majątkowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W uzasadnieniu założeń do zmiany czytamy, że nowe rozwiązania zachęcać będą inwestorów do otwierania spółek kapitałowych w Polsce.

Kto płaci podatek od nieruchomości.

Nie tylko właściciel może być zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b) Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych, podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki niemające osobowości prawnej, będące min.:

- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

- użytkownikami wieczystymi gruntów;

Strony