Korzystanie przez pracownika z samochodu służbowego do celów prywatnych.

Polsce używanych jest od 700 do 900 tysięcy samochodów służbowych.

W chwili obecnej nie ma przepisów podatkowych, które wprost regulują sposob obliczania korzyści pracownika przy używaniu takich pojazdów do celów prywatnych. Wiadomo jedynie, że w takim przypadku powstanie po stronie pracownika przychód.

Zachowek

Śmierć osoby najbliższej zawsze jest dotkliwym ciosem dla całej rodziny.

Dodatkowo stytuacja taka stawia potencjalnych spadkobierców w trudnej sytuacji związanej z koniecznością uporządkowania stosunków majątkowych. Największe kłopoty sprawia istytucja prawa spadkowego zwana zachowkiem.

Prawo domagania zachowku polega na tym, że dzieciom (wnukom), małżonkowi oraz rodzicom zmarłego, którzy byliby powołani do spadku, należą się, w zależności od sytuacji, dwie trzecie lub też połowa wartości udziału spadkowego, który by im przypadał przy dziedziczeniu.

Prawo autorskie - czym jest gra komputerowa?

Czym są gry komputerowe? Aby mogły być skutecznie chronione, niezbędna wydaje się ich prawidłowa kwalifikacja.
Gry bywają kwalifikowane bądź jako programy komputerowe, bądź jako tzw. utwory multimedialne. Wiele wątpliwości nasuwa fakt, iż obecne gry w znacznym stopniu zbliżyły się do utworów audiowizualnych lub nawet filmowych i mają złożoną konstrukcję. Za powstanie każdego elementu odpowiadają wyspecjalizowani w danej dziedzinie twórcy.

Jak zawrzeć umowę z członkiem zarządu spółki akcyjnej

Organem uprawnionym do zawarcia umowy o pracę bądź kontraktu mendażerskiego z członkiem zarządu jest wyłącznie rada nadzorcza spółki akcyjnej lub wyjątkowo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia. Przedądza o tym art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Także rozwiązanie lub zmiana właściwej umowy następuje w taki właśnie sposób.

Nabycie akcji lub udziałów a wspólny majątek małżonków

Sąd Najwyższy jednoznaczenie przesądził: nabycie przez małżonka pozostającego w małżeńskiej wspólności majątkowej akcji (udziałów) ze środków objętych wspólnością majątkową skutkuje ich wejściem w skład majątku wspólnego, mimo iż akcjonariuszem pozostaje tylko ten małżonek, który je nabywa. (Wyrok SN z 21.1.2009 r., II CSK 446/08).

Strony